Intel Cluster Toolkit

Команди

  • ifort – компилатор на Fortran 77, 90 и 95
  • icc – компилатор на C/C++

Зареждането на настройките за пътищата до изпълнимите файлове и библиотеките става със съответните модули:

  • module load ifort – настройка за използване на ifort
  • module load icc – настройка за използване на icc

Специфични опции за компилатора на Fortran

ДИРЕКТИВИ ОПИСАНИЕ
-fixed Изходният код е със синтаксис във фиксирания формат на Fortran 77.
Тази опция се подразбира за изходни файлове с разширения .f, .ftn и .for.
-free Изходният файл е със синтаксис в свободна форма.
Тази опция се подразбира за изходни файлове с разширения .f90, .F90, .f95 и .F95.
-fpp
-cpp
Изпълнява препроцесора на Fortran върху изходния файл по време на компилация.
Препроцесорът се изпълнява под разбиране върху изходни файлове с разширения .fpp, .F, .FOR, .FTN, .FPP, .F90 и .S.
-i8
-integer-size 64
Използва 8-байтово (64-битово) представяне на променливи от типовете INTEGER и LOGICAL, както и на целочислените и булевите константи.
Използва 64-битова аритметика при операции с целочислени променливи.
-r8
-real-size 64
-autodouble
Използва представяне с двойна точност (с размер 8 байта или 64 бита) на променливи от типовете REAL и COMPLEX.
Третира променливите от тип REAL като DOUBLE PRECISION (или REAL(KIND=8)) и променливите от тип COMPLEX като DOUBLE COMPLEX (или COMPLEX(KIND=8)).

Директиви за оптимизация

В повечето случаи подразбиращото се ниво на оптимизиране е достатъчно. Възможните нива са: -O0; -O1; -O2 [подразбиране] и -O3. Следва списък с допълни директиви за оптимизация:

ДИРЕКТИВИ ОПИСАНИЕ
-fast Включва редица опции, които ускоряват изпълението на програмата, но с цената на възможна загуба на числена точност. Опцията е еквивалентна на -ipo -O3 -no-prec-div -static -xP.
-p
-pg
Инструментира изпълнимия файл за профилиране с prof или gprof.
-opt-report Генерира отчет за извършените по време на компилацията оптимизации на изходния код.
-openmp Разрешава на компилатора да генерира многонишков код на базата на OpenMP директиви в изходния код.

Документация

Можете да разгледате пълния списък с възможните опции на компилаторите в man страниците им:

  • man ifort
  • man icc

Допълнителна информация е достъпна онлайн от страницата на Intel