Услуги предоставяни от УИЦ

Вътрешни потребители

Университетският изчислителен клъстер Physon предоставя безплатен достъп до изчислителните ресурси на всички служители, докторанти и студенти от Софийски Университет “Св. Клиемнт Охридски”.

Външни потребители от други академични институции

Като част от националната инфраструктура Physon осигурява безплатен достъп до изчислителните ресурси за външни потребители.

Външни потребители от други институции или бизнеса

УИЦ Physon е готов да предоставя услуги на външи не академичени потребители при следните условия. Групова дискова квота 200 Gb и цена 0.05 лв за 1 CPU hour с ограничението за максимално използване на не повече от 20 % от достъпните изчислителни редурси

Заявяването на достъп до изчислителните ресурси става в свободна форма чрез епоща на адрес: hpc <at> phys.uni-sofia.bg след като потрбителите са се запознали с общите условия за достъп.

Обучение

Екипът предоставя възможност за обичение в областта на високо-производителните изчисления и паралелното програмиране под формата на няколко избираеми курса в следните специалности

  • Въведение в паралелното програмиране – - бакалавърска програма на Физическия факултет (курсът е избираем за всички студенти)
  • Паралелно програмиране с MPI – магистърска програма РСМТ (Разпределени Системи и Мобилни Технологии) на Факултета по математика и информатика)
  • Моделиране на физически процеси – магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици на Физическия факултет
  • Увод във високопроизводителните изчисления – магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици на Физическия факултет
  • Моделиране в крайномерни системи (за физика и инженерна физика)
  • Моделиране в крайномерни системи (медицинска физика)
  • Квантова физика за напреднали (8 семестър)

Консултации в областта на ВПИ

  • Компилиране на научен софтуер
  • Оптимизация на производителността на паралелен код
  • Автоматизация на изчислителни процеси, обработка на данни и интеграция с бази данни