Политики за достъп до оборудването от външни организации

Научната инфраструктура на Лабораторията по високопроизводителни изчисления
(ЛВПИ; HPC L) e е-инфраструктура основана на триъгълника за знания, образование и
иновации, и затова има главна роля в развитието на знанията и технологиите и тяхното
използване. Предлагайки високо качествени услуги на потребителите, включвайки
младите хора, привличайки нови потребители и подготвяйки ги за ново поколение
изследователи, научната инфраструктура помага да се структурира научното обществото и
играе ключова роля в конструирането на ефективна научна среда за иновации.
Използването на електронни услуги прави инфраструктурата по-достъпна, премахвайки
географските бариери, отдалеченият достъп дава възможност физическото разположение
на техниката да е по-малко важно. Естеството на научната инфраструктура и нейните
данни има доста предизвикателства в посока на собствеността и необходимостта от
правила за достъп. Експоненциалното нарастване на данните още повече допринася за
необходимостта на ефективен достъп и съхранение. Настоящите правила са съобразени с
напътствията и принципите, заложени в European Charter for Access to Research
Infrastructures, 2016.

I. Принципи:

• Политики на достъп:

ЛВПИ има политика за регулиране, отпускане и предлагане на достъп до ресурсите
на научната инфраструктура от потенциалните потребители от академичните среди,
бизнесът, индустрията и публичните институции. Лабораторията подкрепя, когато е
възможно, политиката за свободен достъп до публикациите и данните, особено
тези, които целят публичност.

• Потвърждаване и съавторство:

Потребителите е препоръчително да цитират използваната инфраструктура във
всички изяви (т.е. публикация, патент, данни и др.), получени от изследвания, в
резултат на използване на инфраструктурата. Потребителите се окуражават да
предложат съавторство на тези изследователи, работещи в научната
инфраструктура, които са направили съществено научно постижение в тяхната
работа.

• Правно съответствие:

Правилата за достъп до Научната инфраструктура са съобразени с националното
законодателство, международни споразумения, препоръките на Хоризонт 2020
особено, но не само, в области като права на интелектуалната собственост,
конфиденциалност, етични съображения, както и сигурност и защита.

• Финансови разходи и такси:

До степен, която е необходима, се прилагат разнообразни модели за финансиране
за да могат да се покрият разходите, включително и събиране на такси за достъп, за
да се постигне на финансовата устойчивост на научно-изследователската
инфраструктура.

• Етично поведение и изследователска почтеност

Научната инфраструктура и потребителите се придържат към стандартните кодекси
на етично поведение в научните изследвания.

• Недискриминация

При предоставяне на права на достъп на потребителите управлението на научно-
изследователската инфраструктура не трябва да дискриминира по лични причини,
а да използва политиките за равни възможности. Администрацията, отговорна за
избора на предоставяне на права за достъп, да бъде минимална.

• Управление на данните от изследванията

ЛВПИ изготвя план за управление на данните, получени при изследванията, които
осигуряват, че данните се съхраняват и използват подходящо за определен период и
са налице за рефериране и повторно използване. ЛВПИ окуражава специалистите да
дават свободен достъп до данните, когато е възможно.

• Инструкции за потребителя

ЛВПИ предоставя на потребителите инструкции за по-ефективен достъп до научната
инфраструктура.

II. Достъп до ресурсите

1. Политика на достъп

Политиката на достъп до научната инфраструктура на ЛВПИ се определя в
термините на единици за достъп (време, количество данни и др.), режими на
достъп за отделните групи потребители, условията за достъп, процесът и
комуникацията при достъп и помощ от страна на от инженерните кадри на ЛВП.

2. Видове достъп

ЛВПИ използва комбинация от следните методи за достъп, в зависимост от
групата потребители.

• Достъп до върховите постижения: предоставя се на партньорите и външните
експерти към ЛВПИ.
Той зависи изключително от оригиналността, качеството и
техническата изпълнимост на приложението, оценено от вътрешен или външен
експерт. ЛВПИ дава възможност за достъп до най-добре оценените ресурси и
услуги. Този режим на достъп позволява съвместни изследвания и технологично
развитие независимо от географските ограничения.

• Широк достъп: предоставя се на изследователски групи от академичните среди и
публичните институции. Той гарантира широка възможност за потребление на
научните данни и дигиталните услуги, предоставени от е-инфраструктурата на
потребителите, независимо къде се намират. Така се увеличава възможността от
публичност на ресурсите, които се предлагат.

• Пазарно–ориентиран достъп: прилага се с отделно споразумение с бизнес
потребители
, в което се описват точно таксите за достъп до различните услуги и е
конфиденциално.

3. Ограничения на достъпа

ЛВПИ ограничава достъпа до базите данни и ресурсите до някои групи потребители на
квотен принцип. Такива ограничения се правят при обучение на потребители, при
използване на ресурсите от индустрията, ако е необходимо. Уреждат се с правни и
договорни задължения и финансови вноски.

4. Комуникация с потребителите

Комуникацията с потребителите е уредена с правилник за кандидатстване и регулиране на
достъпа до инфраструктурата. ЛВПИ предоставя публичност на правилата за достъп,
преговаря с всеки отделен потребител, мотивира своето решение за метода на достъп на
всеки един потребител, предлага ръководство на потребителя, както и техническа помощ и
съдействие на потребителя. ЛВПИ предлага прозрачна информация за определянето на
правата на достъп до инфраструктурата. В съвместните споразумения/договори с
потребителя се уточняват правата за достъп, интелектуалната собственост, защита на
данните, конфиденциалността и съответните такси. ЛВПИ осигурява защитата на
потребителските данни, следвайки GRDPR+. Освен това ЛВПИ следи за качеството на
предлаганите услуги с търсене на обратна връзка от потребителите.

5. Обучение ЛВПИ предлага обучение на студенти, докторанти, пост-докторанти и млади учени за използване на е-инфраструктура, с цел да се подготвят младите хора за бъдещи научни изследвания. Освен това предлага курсове на потребители за работа с инфраструктурата.

6. Задължения по изпълнението

ЛВПИ предоставя следните услуги:
a) осигурява безплатен достъп на избрани групи потребители до инфраструктурата
която управлява, включително цялата логистична, технологична и научна поддръжка,
както и конкретното обучение, което се осигурява обикновено на външни изследователи,
използващи инфраструктурата;
б) широко оповестява, включително и на специална страница в интернет, предлагания
достъп, по такъв начин, че изследователите, които желаят да получат достъп до
инфраструктурата, да бъдат уведомени за достъпните за тях възможности;
в) осигурява спазването от страна на потребителите на реда и условията на настоящите
правила;
г) съхранява съответна документация за подкрепа и обосновка на количеството отчетен
достъп; тази документация трябва да включва записи на имената, националностите и
институциите на произход на потребителите, както и характера и количеството достъп,
който им е предоставен.

7. Избираемост и избор на групите потребители

Само групи потребители, упълномощени да разпространяват произхождащите знания,
които са получили в рамките на инфраструктурата, са избираеми за безплатно
използване на достъпа до инфраструктурата съгласно настоящите правила.
а) Групите потребители, които искат достъп, трябва да предадат на ЛВПИ писмено
описание на работата, която желаят да извършат, както и имената, националностите и
институциите на произход на потребителите.
б) Доставчикът на достъп (ЛВПИ) свиква комисия за подбор, която да му помага при
избора на групите потребители. Тази комисия за подбор оценява всички получени
предложения и препоръчва списък на избраните групи потребители, които да получат
безплатен достъп. В работата си тя прилага принципите на прозрачност, справедливост и
безпристрастност.
в) Комисията за подбор е съставена от експерти в областта, поне половината от които са
независими от инфраструктурата.
г) Комисията за подбор основава избора си върху научните заслуги, като има предвид, че
приоритет трябва да получават групи потребители, съставени от потребители, които
не са използвали преди това инфраструктурата
д) Доставчикът на достъп (ЛВПИ) иска писменото одобрение на Комисията при избора
на групи потребители, които искат достъп за повече от 3 месеца.

8. Отчети и материални резултати

Доставчикът на достъп (ЛВПИ) включва в периодичните отчети за дейността, свързана с
достъпа, раздел, посочващ членовете на комисията за подбор, както и количеството
достъп, предоставен на групите потребители, с описание на тяхната работа, както и
имената и институциите на произход на потребителите.

9. Публичност

Доставчикът на достъп гарантира, че взема всички необходими мерки, за да гарантира,
че в своите публикации потребителите достатъчно оповестяват поддръжката, по
отношение на предоставения им достъп.
Комисията е упълномощена да публикува списъка на потребителите, в каквато и да било
форма и чрез каквито и да било средства или носители, включително в интернет.