Интерактивни са всички задачи, които изискват диалог с потребителя и не могат да работят в пакетен режим. Като такива се класифицират всички графични приложения (Mathematica, Maple и др.), както и част от приложенията за командния ред, чиито вход и изход не може да бъде пренасочен.

Стартиране на интерактивни задачи

Интерактивните задачи се започват с командата qsh -l h_rt=hh:mm:ss, където hh:mm:ss е времето, което очакваме като максимална продължителност на сесията. Могат да се заявяват и други ресурси с подхдящите ресурсни спецификатори. След подаване на тази команда, системата за разпределение на ресурсите се опитва да удовлетвори в рамките на няколко секунди желанието за ресурси и при успех стартира графичен терминал xterm на един от свободните процесори. В случай на неуспех се получава съобщение за грешка и интерактивната сесия бива отказана. Това се получава, ако в момента няма свободни процесори за интерактивна работа или ако заявените ресурси надхвърлят наличните такива. За правилното стартиране на графичния терминал следва да имате на компютъра си работещ X сървър и променливата на обкръжението $DISPLAY да е установена правилно. Последното става автоматично, ако използвате тунелиране на X11 през SSH сесията до клъстера. За повече подробности вижте страницата за графични приложения.

Паралелни интерактивни задачи

Възможно е стартирането на многонишкови и/или многопроцесни интерактивни задачи. За целта на командата qsh следва да се укаже да използва паралелното обкръжение ithreads със съответния брой слотове, например:

qsh -l h_rt=1:0:0 -pe ithreads 4

Тази команда заявява 4 процесора за многонишково приложение (Java, OpenMP или друг механизъм). След стартиране на интерактивната сесия следва да укажете на приложенията, с които ще работите, че те трябва да използват 4 нишки. Самите механизми, чрез които става това, са специфични за различните приложения. Вие сами следва да откриете механизма за установяване на нивото на конкурентност на приложенията, с които работите.