Mathematica 12.0 е програмен пакет разработен от фирмата Wolfram Research, с област на приложение в естествените и инженерни науки.

Използване на Mathematica в интерактивен режим

Стартиране на Mathematica в интерактивен режим под Unix/Linux

За да стартирате интерактивна сесия на Mathematica под Unix/Linux е необходимо да извършите следните стъпки:

1. Установете терминална сесия чрез SSH като използвате следната команда:

ssh -L7110:localhost:7100 username@physon.phys.uni-sofia.bg -X

(горната команда установява ssh сесия и изгражда тунел, в който пренасочва връзките към TCP порт 7110 на вашата машина към сървъра на шрифтове на physon, което е необходимо за правилната работа на Mathematica)

2. Добавете сървъра с шрифтовете към вашeто обкръжение на средата с командата:

xset +fp tcp/localhost:7110

(командата се изпълнява в сесията ви на physon, а не на вашия компютър)

3. Стартирайте интерактивна сесия с командата:

qsh -l h_rt=hh:mm:ss

където hh:mm:ss заместите с очакваната от вас продължителност на интерактивната сесия, напр. 8:00:00 (8 часа), като максималното ограничение е 12 часа.

4. Успешното изпълнение на горната команда ще предизвика отварянето на терминален прозорец xterm, в който можете да заредите необходимият модул за пакета Mathematica и да стартирате самото приложение:

module load mathematica/12
Mathematica

5. МНОГО ВАЖНО: Премахнете сървъра за шрифтове от настройките на X сървъра преди да прекратите ssh сесията до physon:

xset -fp tcp/localhost:7110

(командата отново се изпълнява в сесията на physon, а не на вашия компютър)

Пропускът да изпълните тази команда ще доведе до много вероятно “увисване” на графичната ви среда.

Визуализацията на динамични изображения е съпроводена с огромен мрежов трафик. Подсигурете си бърза връзка до клъстера, ако възнамерявате да използвате сериозно продукта.

Стартиране на Mathematica в интерактивен режим под Windows

Ако използвате Windows като операционна система е необходимо да инсталирате предварително X сървър за да бъдете в състояние да стартирате графични приложения на physon. Съществуват множество реализации на графични X сървъри под Windows, една такава добра безплатна версия е Xming.

Следващата стъпка е да установите SSH сесия, разрешавайки пренасочването на X11 протокола, както и пренасочването на порт 7100. По-долу е показан примерна конфигурация на SSH клиента PuTTY.

Разрешаване на X11 пренасочване

Настройка на тунел за пренасочване на порт 7100

След установяване на SSH сесия към челния възел на physon е необходимо да се извършат същите действия, подобно на интерактивната сесия под Linux, т.е.:

xset +fp tcp/localhost:7100

Стартирайте интерактивна сесия с командата:

qsh -l h_rt=hh:mm:ss

където hh:mm:ss заместите с очакваната от вас продължителност на интерактивната сесия, напр. 8:00:00 (8 часа), като максималното ограничение е 12 часа.

Успешното изпълнение на горната команда ще предизвика отварянето на команден прозорец xterm, в който можете да заредите необходимият модул за пакета Mathematica и да стартирате самото приложение:

module load mathematica/12
Mathematica

Изпълнение Mathematica задачи през системата за пакетнa обработка на задачите.

Когато използването на графичен интерфейс не е задължителен (например продължителни продуктивни пресмятания), обичайна практика е необходимите командни извиквания да бъдат записани предварително в текстови файл с разширение .am или .m, например integrate.m:

 Integrate[Sqrt[x]*Sqrt[a+x],x]

след което трябва да се подготви и подходящ скрипт за системата за пакетна обработка, който да извиква ядрото на Mathematica и да пренасочи входа му от .m файла:

# Файл math.job
#$ -N Mathematica Job
#$ -l h_rt=8:0:0 
#$ -cwd
module load mathematica/12
MathKernel < integrate.m > integrate.out

Повече подробности за използване на системата за пакетна обработка можете да намерите тук.

Въведение в Grid Mathematica

Пакетът Grid Mathematica позволява използването на повече от един процесор при пресмятанията. Засега изпълнението на паралелни приложения е ограничено до 8 ядра (един възел). Подробна информация за изпозлването на Grid Mathematica можете да намерете тук.