Описание

Програмният пакет modules служи за лесно и обратимо установяване на потребителското обкръжение за работа с даден програмен продукт. Пакетът представлява механизъм за зареждане и отзареждане на модули – обратими промени в обкръжението, настройващи средата за работа с определен софтуер и/или библиотека.

Пакетът modules спестява на потребителите набирането на команди от вида:

export PATH=/opt/intel/cce/10.0.023/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/intel/cce/10.0.023/lib:$LD_LIBRARY_PATH

като го замества с простото

module load icc/10.0

Използване

За да бъде използван modules, той трябва да бъде зареден чрез извикване на специален файл за начално зареждане. Това става автоматично при вход на потребителя в системата. Файлът настройва потребителското обкръжение за работа с modules и зарежда модула modules. След успешното инициализиране на пакета потребителят разполага с нова команда на обкръжението, с която може да зарежда и отзарежда различни модули, както и да вижда списък на наличните или заредени модули. Командата е:

module <опции> <подкоманда>

Изпълнението на тази команда без задаване на подкоманда води до извеждане на списък от достъпните подкоманди. От последните най-полезни са:

 • list – показва списък на заредените в момента модули
 • add или load – зарежда списък от модули и прилага техните промени в потребителската среда
 • rm или unload – отзарежда списък от модули и възвръща промените в потребителската среда
 • avail – показва списък с наличните модули
 • help – показва помощна информация (ако е налична) за всеки един от модулите в подадения списък

Всеки модул е снабден с номер на версия, разделена от името му с наклонена черта – modname/version. Някои модули имат повече от една версия, което отговаря на различни версии на софтуерния пакет, предоставян от модула. Пример за такъв модул към момента на писане на този текст е Intel Fortran Compiler, достъпен в две версии – 10.0.023 като модул ifort/10.0 и 9.1.043 като модул ifort/9.1. Една от версиите е следвана от маркер (default), което означава, че това е версията на модула, която се зарежда по подразбиране, ако на командата add (load) се укаже само име на пакета без версията.

Списък на модулите

Следва неактуален списък на наличните модули и кратка информация за всеки от тях. За да получите актуален списък, използвайте командата:

module avail

Компилатори

 • icc/10.0 – Intel C/C++ Compiler (icc и icpc) v10.0.023. Този модул следва да се зареди, ако искате да използвате C/C++ компилатора на Intel, както и да стартирате динамично свързани приложения, компилирани с този инструмент. Модулът следва да се зарежда в пакетните задачи за Sun N1 Grid Engine, ако в тях се извикват приложения, компилирани с тази версия на ICC.
 • ifort/10.0 – Intel Fortran Compiler (ifort) v10.0.023. Вижте обяснението за icc/10.0.
 • ifort/9.1 – Intel Fortran Compiler (ifort) v9.1.043. Вижте обяснението за ifort/10.0.
 • sunstudio/12 – Sun Studio 12. Този модул дава достъп до 12-та версия на компилаторите и интегрираната среда за разработка на приложения на Sun Microsystems Inc.

Паралелни среди

 • ompi_gnu/3.4 – OpenMPI с компилатори GNU v3.4.6. Този модул е предназначен за компилиране и изпълнение на паралелни MPI приложения. Компилацията се осъществява с компилаторите на GNU, които поддържат C, C++ и FORTRAN 77. За успешното стартиране на MPI задачи е небходимо следната команда да се намира преди извикването на mpirun в скрипта на задачата:
module load ompi_gnu
 • ompi_intel/10.0 – OpenMPI с компилатори Intel v10.0.023. За разлика от GNU версията, този модул поддържа по-новите диалекти на Fortran – 90 и 95, както и по-добра оптимизация на генерирания машинен код за процесорите на клъстера. Модулът зарежда и отзарежда автоматично следните модули: icc/10.0 и ifort/10.0. Вижте обяснението за ompi_gnu за повече информация.

Програми за настройка

 • idb/10.0 – Intel Debugger (idb) v10.0.023
 • idb/9.1 – Intel Debugger (idb) v9.1.043

Пакетена обработка

 • sge/6.2 – Sun Grid Engine 6.2. Зарежда се автоматично при включване на потребител в системата.