Nemo Ocean – океаноложки софтуерен пакет

Софтуерния пакет Nemo Ocean може да се използва за моделиране и прогнози на океански и/или морски течения. Изчислителният клъстер PhysOn разполага с прекомпилирана паралелна версия на модела с поддръжка на OpenMPI 1.6.5 и Intel Compilator версия 13

Използване на модела

Пакетът е достъпен чрез модулa nemo:

module load nemo

При изпълнението на паралелни задачи трябва да се взимат в предвид следните две особености:

  • nemo.exe заделя големи области в статичната памет което изисква изискване на по-голям стек с параметъра h_stack, например една препоръчителна стойност може да бъде -l h_stack=512M
  • поради горната причина nemo.exe работи добре само в паралелните обвивки ompix8 или ompisn
  • разделянето на проблемното пространство се контролира от секцията nammpp в конфигурационният файл. Подразбиране стойностите на параметрите jpni, jpnj и jpnij са равни на 0, което предполага автоматично разделяне на изчислителният домейн м/у процесорите. В случай че желаете явно да укажете схемата на разделяне е неодходимо да зададете явни стойности на jpni, jpnj и jpnij като трябва да вземат в предвид следните две особености:
  1. jpnij = jpni × jpnj
  2. трябва jpni или jpnj да е равен на 8 а пълният брой изчислителни ядра да се дели на 8 без остатък ако желаете да получите максимална производителност.

Допълнителна информация

Подробна документация за начина на използване на софтуерния пакет за прогноза на времето може да бъде намерена на следните няколко адреса: